i-Tronic / R-Tronic

Właściwy klimat pomieszczeń wpływa pozytywnie na zdrowie użytkowników i ich wydajność. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego odczuwanie są temperatura, wilgotność względna (RH, w %) i stężenie dwutlenku węgla (CO2, wyrażone w w ppm - parts per milion). 
Nieskomplikowana modernizacja instalacji wykonana niskim kosztem pozwoli na uzyskanie istotnej poprawy klimatu i prowadzi do zmniejszonego zużycia energii. System Oventrop z funkcjami wizualizacji i sterowania może być użyty do jego optymalizacji.

i-Tronic - monitoring klimatu
i-Tronic TFC - miernik ważnych parametrów klimatu pomieszczenia:
  • temperatury T [°C]
  • wilgotności względnej [%]
  • stężenia dwutlenku węgla CO2 [ppm]
Na wyświetlaczu sterownika można odczytać aktualne wartości parametrów. Obserwacja wyświetlacza pozwala na bezpośrednią ocenę poprawy jakości powietrza w czasie wietrzenia i tym samym skrócenie czasu otwarcia okna do niezbędnego minimum. Kontrolowane wietrzenie ma istotny wpływ na zużycie energii.
Zastosowanie miernika parametrów klimatu i-Tronic TFC pozwoli użytkownikowi wpłynąć na klimat w najbliższym jego otoczeniu stosunkowo niedużym kosztem.

R-Tronic - monitoring klimatu i regulacja 
Sterownik R-Tronic umożliwia bezprzewodowe wysterowanie napędów elektromotorycznych Aktor MH Con B zamontowanych na grzejniku w funkcji regulacji temperatury pomieszczenia i jej kontrolowanego obniżenia wg zadanego programu czasowego. Ustawienie pożądanego profilu temperatury i czasu pozwala na optymalizację zużycia energii.
W zależności od wariantu wykonania sterownik mierzy i wyświetla również wartości wilgotności względnej i stężenia dwutlenku węgla CO2. Funkcje te umożliwią użytkownikowi urządzenia efektywne gospodarowanie energią przez kontrolowane wietrzenie pomieszczenia na zasadach opisanych powyżej (i-Tronic).

Wykonania:

  • R-Tronic RT B - termostat z napędem Aktor MH Con B do regulacji temperatury wg zadanego profilu czasowego
  • R-Tronic RTF B - jak R-Tronic RT B, ale z pomiarem wilgotności względnej [%]
  • R-Tronic RTFC K - jak R-Tronic RTF B, ale z pomiarem stężenia CO2 [ppm]. Sygnalizacja przekroczenia stężenia zalecanego jest wskazówką do rozpoczęcia wietrzenia.