Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Rozwiązania systemowe DynaTemp do monitorowania i automatyzacji

Różne systemy DynaTemp Systeme umożliwiają automatyzację procesów sterowania i regulacji w wytwarzaniu, przesyle, rozdziale i przekazaniu ciepła oraz utrzymania higieny i cyrkulacji wody pitnej w dużych budynkach mieszkalnych lub innego przeznaczenia. Oprócz central Oventrop (DDC) można podłączyć inne komponenty instalacji, np. termostaty pokojowe, napędy nastawcze, armatury regulacyjne i grupy pompowe.

Rozwiązania systemowe DynaTemp do monitorowania i automatyzacji

DynaTemp CW-BS - system automatycznego równoważenia termicznego w instalacji c.w.u. z cyrkulacją

Centralka sterująco-regulacyjna (DDC) optymalizuje pracę instalacji hydraulicznej poprzez utrzymanie dostatecznej temperatury cyrkulacji ciepłej wody (57°C). Pomiar temperatury wykonuje zawór Oventrop Aquastrom DT do instalacji cyrkulacyjnych wody pitnej. Wartości temperatury z czujnika przekazywane są z modułu polowego do centralki sterująco-regulacyjnej DDC CW-BS za pośrednictwem magistrali. Centralka przekazuje polecenia wykonawcze poprzez moduł polowy do zaworu Aquastrom DT. Inna funkcja jednostki sterująco-regulacyjnej obsługuje proces dezynfekcji termicznej. Centralka generuje sygnał dla sterowania kotła z poleceniem podwyższenia temperatury wody pitnej, po czym piony instalacji cyrkulacyjnej są sekwencyjnie dezynfekowane termicznie. Użytkownik instalacji ma ponadto możliwość automatycznego otrzymywania e-mailem protokołu dezynfekcji i ewentualnych komunikatów o błędach. Możliwe jest też dokumentowanie na centralce sterująco-regulacyjnej ustawień i charakterystyk temperatury.

Centralkę można podłączyć poprzez protokół BACnet IP do systemu automatyki budynku w celu monitorowania i wizualizacji oraz wysyłać ostrzeżenia za pośrednictwem sieci LAN lub internetu.

Notyfikacja:
Moduł polowy FM-CW Plus (nr kat. 1153321) jest wymagany co najmniej 1-krotnie na instalację, czujnik LW TQ (nr kat. 1150090) co najmniej 3-krotnie na instalację.

DynaTemp CR-BSX - system regulacji temperatury pomieszczeń (centralnej lub lokalnej)

Centralka sterująco-regulacyjna (DDC) umożliwia regulację temperatury pomieszczenia za pomocą czujników i napędów nastawczych oraz osłabienie (obniżenie) temperatury konwencjonalnych termostatów poprzez ich wejście elektryczne jak np. w przypadku termostatów z czujnikiem cieczowym Uni LHZ. Dane są wymieniane poprzez tak zwane moduły polowe połączone z magistralą między centralką DDC a poszczególnymi pomieszczeniami. System umożliwia energooszczędną pracę dostosowaną do zapotrzebowania z wykorzystaniem profili czasowych i czujników do regulacji temperatury. Uwzględniana jest obecność ludzi lub otwarcie okna. Kombinacja decentralnej i centralnej regulacji temperatury pomieszczeń zapewnia elastyczne reagowanie na różne wymagania w budynku.

Zintegrowany serwer web umożliwia dostęp do systemu przy użyciu komputera i standardowej przeglądarki internetowej. Interfejs użytkownika umożliwia ustawienie parametrów (np. profile czasowe z wartościami osłabienia temperatury, profile użytkowników itp.) w instalacji oraz odczyt trendów i aktualnego statusu.
Za pomocą protokołu BACnet IP możliwa jest integracja instalacji z systemem zarządzania budynkiem (BMS).