"Ovplan"  е програма за пресмятане на мрежи от тръби (отопление / охлаждане ) и на повърхнини на отоплителни кръгове.

изчисляването на тръбната мрежа става чрез съставяне на  щранг-схема чрез графичната среда.

Извеждат се следните данни:

  • стойности за настройка на дебита
  • размери на тръбите
  • параметри на консуматорите
  • напорна височина на помпата
  • мощности на топло- и студоизточниците
  • списък с материалите
Max. 100 консуматора на проект.

Чрез изчисляването на подовото отопление се определят:

  • брой кръгове
  • списък с материали
Max. 100 отоплителни кръга на проект.
Прехвърляне на данни от „OVplan“